गुनासो/सुझाव फाराम

गुनासो/सुझाव फाराम

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि गुनासो भएमा तलको फाराम भरी पठाउनुहोस ।


महानिर्देशक
फोन : ०१- ४२६४६८६
जनसंख्या तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन शाखा
फोन : ०१- ४२३३८७९
सामाजिक सुरक्षा शाखा
फोन : ०१- ४२५७७८३
सूचना प्रविधि सपोर्ट
फोन : ०१- ४२४०२३९
प्रशासन शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा
फोन : ०१- ४२५८३६५
फ्याक्स : ०१-४२५८२४०