Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू भएको जिल्ला र मिति अंग्रेजी रुपान्तर सम्बन्धमा निर्देशन 3/13/2076
VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन 6/7/2075
घटना दर्ता क्रम संख्या बारेमा स्पष्ट गरिएको निर्देशन 1/2/2075
गाउंपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन निर्देशन 11/30/2073
२०७३/७४ को भत्ता वितरणको यथार्थ व्यहोरा बारे निर्देशन 10/10/2017
बसाई सराई सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 6/25/2017
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/25/2017
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/23/2017
पञ्जीकाधिकारी स्थाई हुनुपर्ने निर्देशन 5/28/2017
काउन्सलर आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धमा निर्देशन 5/17/2017
बसाईसराई दर्ता गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने निर्देशन 3/31/2017