Social Security Allowance Rate

क्र.सं. सामजिक सुरक्षाको किसिम भत्ता दर (रु.)
जेष्ठ नागरिक (दलित) २०००
जेष्ठ नागरिक (अन्य) २०००
जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) २०००
एकल महिला २०००
विधवा २०००
पूर्ण अशक्त अपांग ३०००
अति अशक्त अपांग १६००
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती ३०००
बालबालिका (कर्णाली र दलित) ४००
१० जेष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) १०००