डाउनलोडहरू

All Download List

Title
धन्यवाद ज्ञापन
 1 file(s)  12 downloads
विविध मे 22, 2019 Download
बैंक खाता मार्फत सा.सु. भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना
 1 file(s)  68 downloads
विविध मे 22, 2019 Download
सा. सु. भत्ता वितरण गर्नको लागि स्थानीय तह र बैंक विच हुने सम्झौता पत्रको नमुना (कार्यविधि २०७५ अनुरुप)
 1 file(s)  33 downloads
विविध मे 22, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा
 1 file(s)  50 downloads
विविध मे 22, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना
 1 file(s)  42 downloads
विविध मे 22, 2019 Download
पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७२
 1 file(s)  10 downloads
प्रतिवेदन मे 22, 2019 Download
पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७०-२०७१
 1 file(s)  7 downloads
प्रतिवेदन मे 22, 2019 Download
पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ता) कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन २०६७–२०६९
 1 file(s)  6 downloads
प्रतिवेदन मे 22, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका
 1 file(s)  34 downloads
प्रकाशन मे 22, 2019 Download
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पञ्जीकरण) सम्बन्धी नागरिक बडापत्र
 1 file(s)  41 downloads
प्रकाशन मे 22, 2019 Download
राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवेदन फाराम
 1 file(s)  45 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
बसाईसराई दर्ता गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने
 1 file(s)  12 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
काउन्सलर आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धमा
 1 file(s)  7 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
पञ्जीकाधिकारी स्थाई हुनुपर्ने
 1 file(s)  12 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा
 1 file(s)  12 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा
 1 file(s)  9 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
बसाई सराई सम्बन्धमा निर्देशन
 1 file(s)  8 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
२०७३-७४ को भत्ता वितरणको यथार्थ व्यहोरा ’bout
 1 file(s)  8 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
गाउंपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन
 1 file(s)  12 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
घटना दर्ता क्रम संख्या ’boutमा स्पष्ट गरिएको
 1 file(s)  5 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी
 1 file(s)  19 downloads
निर्देशन मे 21, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित)
 1 file(s)  36 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४
 1 file(s)  14 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३
 1 file(s)  11 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली र परिपत्रहरुको संग्रह
 1 file(s)  30 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४
 1 file(s)  41 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम
 1 file(s)  7 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम
 1 file(s)  9 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि
 1 file(s)  10 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७५
 1 file(s)  29 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा
 1 file(s)  10 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा
 1 file(s)  8 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा
 1 file(s)  8 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा
 1 file(s)  7 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
बसाइँ सराई दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा
 1 file(s)  7 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
अनाथ तथा जोखिमयुत्त बालबालकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कायक्रम (सालन कायवध) ऐन, २०७५
 1 file(s)  5 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
विवाह दर्ताको सूचना फाराम
 1 file(s)  5 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम
 1 file(s)  4 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
जन्म दर्ताको सूचना फाराम
 1 file(s)  4 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
 1 file(s)  15 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)  10 downloads
ऐन, नियम तथा नियमावलि मे 21, 2019 Download

    ऐन-नियम-तथा-नियमावलि

    ऐन-नियम-तथा-नियमावलि

    निर्देशन

    निर्देशन