रणनीति

रणनीतिक उद्देश्य

  • राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना, सुदृढीकरण र विकास गर्ने ।
  • नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक सूचना संकलन गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने ।
  • राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्य निकायसँग आवद्ध गरि बहुउपयोगिता सुनिश्चित गर्ने।
  • सरोकारवाला र साझेदार बीच सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
  • कानूनी र संगठनात्मक संरचनालाई समसामयिक तुल्याउने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना सुदृढीकरण र विकास गर्ने
  • कार्ड प्रशोधन केन्द्रको मेसिनहरु जडान गरी  (Automated finger print identification system (AFIS) लाई सबै नागरिकको अभिलेख भण्डारण गर्न पुग्ने क्षमताको बनाउने । 
  • प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गरि जिल्लाका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक सूचना भण्डारणको व्यवस्था गरिने  ।
  • राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, कार्ड प्रशोधन केन्द्र र सबै जिल्ला बिच नेटवर्क निर्माण गरि कार्य सञ्चालन गरिने ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सवै प्रदेशको राष्ट्रिय परिचयपत्र  हेर्ने संयन्त्र एवं स्थानीय तहका वडाहरू स्थायी विवरण संकलन केन्द्र (Fixed enrollment station) तथा आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरका अन्य निकाय तथा ठाउँहरूमा घुम्ती विवरण संकलन केन्द्र (Mobile enrollment station) को स्थापना गरिने  ।
  • अनलाईन प्रविधिको प्रयोग गरि दरखास्त दिने व्यवस्था मिलाईने ।
  • प्रणाली तथा तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली पुनर्लाभ केन्द्रको स्थापना गरिने  ।
नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक सूचना संकलन गरि सुरक्षित भण्डारण गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने.
  • विवरणहरु संकलन गरि त्यसको परीक्षण पश्‍चात नागरिकको परिचय खुल्ने र नदोहोरिने गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सहितको बहुउपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने ।
  • सूचनाको पारदर्शिता तथा गोपनियतालाई मध्यनजर गरि सूचना भण्डारण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइने ।
  • तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका व्यक्तिका सूचनाहरुको रुजु, भिडान र पहिचान गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिने ।
  • अन्य निकायहरुले प्रचलित कानून बमोजिम संकलन गरेका नागरिकका वैयक्तिक सूचनाहरुलाई समेत आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने गरि प्रणालीको स्तरोन्नती गरिने ।
  • नागरिकको जन्म दर्ता गराउँदाकै अवस्थामा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रदान गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरिने ।
  • वैयक्तिक विवरण संकलन गर्ने तथा घटना दर्तासँग सम्बन्धित निकायहरुसँग कार्यगत समन्वय वा संस्थागत एकीकरण गरि कार्य सम्पादन गरिने ।
  • जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत, सूचनाहरुमा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरिने ।
  • नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
  • गैर आवाशीय नेपाली र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीहरुको सूचना अध्यावधिक गरि छुट्टै परिचयपत्र जारि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने ।
  • कुनै कारणबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र क्षती वा नष्ट भएमा वा प्रयोगमा आउन नसक्ने भएमा सोही नम्बरको अर्को परिचयपत्र वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्य निकायसँग आवद्ध गरि बहुउपयोगिता सुनिश्चित गर्ने
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग आवद्ध गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र अन्य निकायको सूचना प्रविधि प्रणाली बीच सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास व्यवस्थापन लगायत राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिगरिने ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीको रुपमा सरकार-सरकार बीच (G2G), सरकार-व्यवसायी बीच (G2B) र सरकार-नागरिक बीच (G2C) सेवा प्रदान गर्नका निमित्त उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिने।
  • राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन र राजस्व य परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आवद्ध गरि महत्वपूर्ण सूचना औजारको रुपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
  • प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सेवाप्रदायक संस्थाहरु तथा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरुमा नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई नियमानुसार आवद्ध गरि कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
  • सार्वजनिक संस्थाहरु तथा व्यवसायिक संस्थाहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचनाहरु प्राप्‍त गर्दा वा तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका सूचनाको उपयोग गर्दा तोकिएको दस्तुर सहित आवश्यक विधि, प्रक्रिया पूरा गरि तथ्याङ्क तथा सूचना उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
सरोकारवाला र साझेदार बीच सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सरोकार राख्‍ने निकायहरु बीच सहकार्य र साझेदारीको आधार तयार गरि समझदारी पत्र (MoU) मार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिने ।
  • सुरक्षा निकायहरु, विकास व्यवस्थापन तथा प्रशासन सञ्‍चालन गर्ने निकायहरु तथा अन्य निकायहरुसँग समन्वय, सूचनाको साझेदारी एवं सहकार्यको लागि उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरि कार्यसम्पादन गरिने ।
कानूनी र संगठनात्मक संरचनालाई समसामयिक तुल्याउने ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र नियमावली तथा वैयक्तिक विवरण संकलन एवम् घटनादर्ता सम्बन्धी ऐन, नियम तयार तथा परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गरिने ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन निर्देशिका, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिने।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तयार गरि कार्यान्वयन गरिने।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्वद्व कानूनी दस्तावेजहरु नागरिक केन्द्रित, नतिजामूलक, सूचना प्रविधिमैत्री हुने गरि समयानुकुल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने।
  • नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने एवं व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने निकायहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्व गर्ने व्यवस्था गरिने।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्वद्व आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायहरुसँगको संस्थागत समन्वय तथा सहकार्यलाई सुदृदीकरण गरिने ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा सूचनाको सुरक्षात्मक भण्डारण गर्न प्रदेश स्तरमा समेत कार्यालयहरू स्थापना गरि सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने ।