सामजिक सुरक्षा भत्ता दर

क्र.सं. सामजिक सुरक्षाको किसिम भत्ता दर (रु.)
जेष्ठ नागरिक (दलित) १०००
जेष्ठ नागरिक (अन्य) १०००
जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) १०००
एकल महिला १०००
विधवा १०००
पूर्ण अशक्त अपांग २०००
अति अशक्त अपांग ६००
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती २०००
बालबालिका (कर्णाली र दलित) ४००
१० जेष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) १०००

सामाजिक सुरक्षा दरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

सि.नं. लाभग्राही समूह लागु भएको समय समय अनुसर भत्ता दर निवेदन दिने समय कैफियत
ज्येष्ठ नागरिक अन्य २०५१ पौष रू. १००।- आफ्नो उमेर पुग्ने मिति उल्लेख गरी आगामी आ.व.को लागि यस आ.व. मा नै तोकिएको म्याद भित्र दरखास्त दिने । २० जिल्लाबाट शुरु भइ देशभर लागू भएको ।

वृद्ध भत्ताको रूपमा ७५ वर्ष माथिकालाई दिइएको

२०५८ देखि रू. १५०।-
२०६१ देखि रू. १७५।-
आ.व. २०६५।०६६ रू. ५००।– २०६५/० ६६ देखि ७० वर्ष माथिकालाई समेत  दिइएको
आ.व. २०७३ साउन देखि रू. १०००।–
६० वर्ष माथिका दलित तथा कर्णाली अञ्चलका ज्येष्ठ  नागरिक आ.व. २०६५।०६६ रू. ५००।– आफ्नो उमेर पुग्ने मिति उल्लेख गरी आगामी आ.व.को लागि यस आ.व. मा नै तोकिएको म्याद भित्र दरखास्त दिने ।
२०७३ श्रावण देखि रू. १०००।–
एकल महिला (विधवा) आ.व. २०५२।०५३ रू. १००।- उमेर योग्यता पुगी निवेदन दिएको पछिल्लो चौमासिक देखि
२०६१ देखि रू. १२५।-
आ.व. २०६५।०६६ रू. ५००।-
२०७३ श्रावण देखि रू. १०००।–
एकल महिला अविवाहित / सम्बन्धविच्छेद (६० वर्ष माथि) आ.व. २०६६।०६७ रू. ५००।- उमेर योग्यता पुगी निवेदन दिएको पछिल्लो चौमासिक देखि २०६७।६७ को वजेटमा एकल महिला भनी सम्बोधन भएको
आ.व. २०६५।०६६ रू. ५००।–
२०७३ श्रावण देखि रू. १०००।-
अपाङ्ग आ.व. २०५२।०५३ रू. १००।- उमेर योग्यता पुगी निवेदन दिएको पछिल्लो चौमासिक देखि आ.व. २०५३।०५३ बाट शुरू भई पूर्ण अपाङ्गलाइ  मात्र भत्ता दिदै आएकोमा आ.व. २०६५।०६६ बाट पूर्ण अपाङ्ग र अति अशक्त अपाङ्गमा विभाजित गरी वितरण गर्न थालिएको ।
२०६१ देखि रू. १२५।-
आ.व. २०६५।०६६ रू. ३००।
पूर्ण अपाङ्ग (रातो कार्ड) आ.व. २०६५।०६६ रू. १०००।- उमेर योग्यता पुगी निवेदन दिएको पछिल्लो चौमासिक देखि
आ.व. २०७३ श्रावण देखि रू. २०००।-