गुनासो/सुझाव फाराम

गुनासो/सुझाव फाराम

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि गुनासो भएमा तलको फाराम भरी पठाउनुहोस ।


महानिर्देशक
फोन : ०१- ४२११५६१
पञ्जीकरण शाखा
फोन : ०१- ४२००८९८
सामाजिक सुरक्षा शाखा
फोन : ०१- ४२००८९४
सूचना प्रविधि सपोर्ट
फोन : ०१- ४२११९३८
प्रशासन शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा
फोन : ०१- ४२००८९४
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
फोन : ०१- ४२००८९४