Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 महानिर्देशक ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
2 गृह सचिव ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
3 माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
4 सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
5 सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
6 व्यत्तिगत घटना दर्ता प्रमाणप्रत्रको आधिकारिक्ता सम्बन्धमा । प्रेस विज्ञप्ति 4/23/2079 |
7 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR project प्रेस विज्ञप्ति 10/11/2078 |
8 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति 6/22/2075 |
9 सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 3/26/2075 |
10 प्रेस विज्ञप्ती (२०७४/०३/२८) प्रेस विज्ञप्ति 7/20/2017 |
11 प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति 5/18/2017 |