Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। विविध 5/22/2078 |
2 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। विविध 4/28/2078 |
3 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । विविध 4/18/2078 |
4 एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहाएकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा। विविध 4/13/2078 |
5 Invitation for Electronic bids for:The supply,delivery,installation and configuration of Mono Finger print Scanner with Smart card Reader विविध 3/31/2078 |
6 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। विविध 3/27/2078 |
7 Request for Bids:A local firm to manage media houses (national radio,tv,etc) for dissemination of Communication and outreach material. विविध 3/21/2078 |
8 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । विविध 3/7/2078 |
9 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । विविध 3/3/2078 |
10 थप रकम माग सम्बन्धमा । विविध 3/1/2078 |
11 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । विविध 2/20/2078 |
12 वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । विविध 2/19/2078 |
13 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System विविध 1/30/2078 |
14 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/16/2078 |
15 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/6/2078 |
16 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System विविध 12/26/2077 |
17 Supply and Delivery of Network Firewall For Area administration Offices विविध 12/26/2077 |
18 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । विविध 12/24/2077 |
19 Terms of Reference of Verification Agent For DLI-4 विविध 12/24/2077 |
20 Request for Expression of interest For Hiring a firm for Verification Agent of DLI-4 विविध 12/24/2077 |
21 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। विविध 12/6/2077 |
22 अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना विविध 12/2/2077 |
23 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि निवेदन फाराम विविध 9/23/2077 |
24 सा. सु. भत्ता वितरण गर्नको लागि स्थानीय तह र बैंक विच हुने सम्झौता पत्रको नमुना (कार्यविधि २०७५ अनुरुप) विविध 6/11/2075 |
25 सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना विविध 6/11/2075 |
26 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा विविध 6/11/2075 |
27 बैंक खाता मार्फत सा.सु. भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना विविध 9/18/2017 |
28 धन्यवाद ज्ञापन विविध 8/6/2017 |