Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System विविध 12/26/2077 |
2 Supply and Delivery of Network Firewall For Area administration Offices विविध 12/26/2077 |
3 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । विविध 12/24/2077 |
4 Terms of Reference of Verification Agent For DLI-4 विविध 12/24/2077 |
5 Request for Expression of interest For Hiring a firm for Verification Agent of DLI-4 विविध 12/24/2077 |
6 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। विविध 12/6/2077 |
7 अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना विविध 12/2/2077 |
8 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि निवेदन फाराम विविध 9/23/2077 |
9 सा. सु. भत्ता वितरण गर्नको लागि स्थानीय तह र बैंक विच हुने सम्झौता पत्रको नमुना (कार्यविधि २०७५ अनुरुप) विविध 6/11/2075 |
10 सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना विविध 6/11/2075 |
11 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा विविध 6/11/2075 |
12 बैंक खाता मार्फत सा.सु. भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना विविध 9/18/2017 |
13 धन्यवाद ज्ञापन विविध 8/6/2017 |