Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 विवाह दर्ता सम्बन्धमा (समलिङ्गी) । विविध 1/12/2081 |
2 Invitation for electronic Bids for supply and delivery of Stationery and other Office related Goods विविध 5/17/2080 |
3 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा । विविध 5/15/2080 |
4 ISR सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धमा । विविध 4/28/2080 |
5 कम्प्युटर तथा मेसिनरी औजार सम्बन्धी मालसामान लिलाम विक्री बारे । विविध 3/22/2080 |
6 एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धमा । विविध 12/22/2079 |
7 घटना दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा । विविध 12/15/2079 |
8 व्यक्तिगत घट्ना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा। विविध 12/14/2079 |
9 सामाजिक सुरक्षा भता अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धमा । विविध 12/12/2079 |
10 हिसाब मिलानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । विविध 11/17/2079 |
11 Annulment of bid for "Supply and delivery of Finger print Scanner for NID Enrolment and Issuance System" विविध 11/9/2079 |
12 Finaccial Proposal Opening Notice विविध 10/27/2079 |
13 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। विविध 10/18/2079 |
14 Subject:Issuance of Letter of Acceptance to award the contract for contract ID No.NP-DOCR/281418-CS-CQS (Business Process Review and Institutional Assessment of Service Unit) विविध 10/12/2079 |
15 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्‍चानल गर्ने सम्बन्धमा । विविध 10/6/2079 |
16 आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बैठकमा उपस्थित हुने बारे | विविध 9/14/2079 |
17 Notice for Price Bid Opening (The Procurement of Supply and Delivery of IT Equipments) विविध 9/12/2079 |
18 Notice for Price Bid Opening विविध 8/9/2079 |
19 NOTICE ON Re- INVITATION FOR BIDS(IFB) विविध 8/7/2079 |
20 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक (श्रावण - आश्विन) प्रगति विवरण विविध 7/21/2079 |
21 Invitation for Bids For Supply and Delivery of Stationery and other goods विविध 5/9/2079 |
22 विवरण दर्ता अपरेटरको तालिम सम्बन्धी सूचना | विविध 12/24/2078 |
23 (FAQ) राय सम्बन्धमा । विविध 8/14/2078 |
24 दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा। विविध 8/1/2078 |
25 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। विविध 5/22/2078 |
26 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। विविध 4/28/2078 |
27 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । विविध 4/18/2078 |
28 एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहाएकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा। विविध 4/13/2078 |
29 Invitation for Electronic bids for:The supply,delivery,installation and configuration of Mono Finger print Scanner with Smart card Reader विविध 3/31/2078 |
30 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। विविध 3/27/2078 |
31 Request for Bids:A local firm to manage media houses (national radio,tv,etc) for dissemination of Communication and outreach material. विविध 3/21/2078 |
32 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । विविध 3/7/2078 |
33 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । विविध 3/3/2078 |
34 थप रकम माग सम्बन्धमा । विविध 3/1/2078 |
35 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । विविध 2/20/2078 |
36 वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । विविध 2/19/2078 |
37 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System विविध 1/30/2078 |
38 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/16/2078 |
39 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/6/2078 |
40 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System विविध 12/26/2077 |
41 Supply and Delivery of Network Firewall For Area administration Offices विविध 12/26/2077 |
42 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । विविध 12/24/2077 |
43 Terms of Reference of Verification Agent For DLI-4 विविध 12/24/2077 |
44 Request for Expression of interest For Hiring a firm for Verification Agent of DLI-4 विविध 12/24/2077 |
45 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। विविध 12/6/2077 |
46 अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना विविध 12/2/2077 |
47 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि निवेदन फाराम विविध 9/23/2077 |
48 सा. सु. भत्ता वितरण गर्नको लागि स्थानीय तह र बैंक विच हुने सम्झौता पत्रको नमुना (कार्यविधि २०७५ अनुरुप) विविध 6/11/2075 |
49 सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना विविध 6/11/2075 |
50 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा विविध 6/11/2075 |
51 बैंक खाता मार्फत सा.सु. भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना विविध 9/18/2017 |
52 धन्यवाद ज्ञापन विविध 8/6/2017 |