Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहाएकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा। विविध 4/13/2078 |
2 Request for Bids:A local firm to manage media houses (national radio,tv,etc) for dissemination of Communication and outreach material. विविध 3/21/2078 |
3 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । विविध 3/3/2078 |
4 वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । विविध 2/19/2078 |
5 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/16/2078 |
6 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/6/2078 |
7 Terms of Reference of Verification Agent For DLI-4 विविध 12/24/2077 |
8 Request for Expression of interest For Hiring a firm for Verification Agent of DLI-4 विविध 12/24/2077 |
9 अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना विविध 12/2/2077 |
10 धन्यवाद ज्ञापन विविध 8/6/2017 |