Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 विवाह दर्ता सम्बन्धमा (समलिङ्गी) । विविध 1/12/2081 |
2 एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धमा । विविध 12/22/2079 |
3 घटना दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा । विविध 12/15/2079 |
4 व्यक्तिगत घट्ना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा। विविध 12/14/2079 |
5 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्‍चानल गर्ने सम्बन्धमा । विविध 10/6/2079 |
6 (FAQ) राय सम्बन्धमा । विविध 8/14/2078 |
7 दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा। विविध 8/1/2078 |
8 एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहाएकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा। विविध 4/13/2078 |
9 Request for Bids:A local firm to manage media houses (national radio,tv,etc) for dissemination of Communication and outreach material. विविध 3/21/2078 |
10 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । विविध 3/3/2078 |
11 वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । विविध 2/19/2078 |
12 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/16/2078 |
13 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/6/2078 |
14 Terms of Reference of Verification Agent For DLI-4 विविध 12/24/2077 |
15 Request for Expression of interest For Hiring a firm for Verification Agent of DLI-4 विविध 12/24/2077 |
16 अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना विविध 12/2/2077 |
17 धन्यवाद ज्ञापन विविध 8/6/2017 |