Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा । विविध 5/15/2080 |
2 ISR सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धमा । विविध 4/28/2080 |
3 सामाजिक सुरक्षा भता अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धमा । विविध 12/12/2079 |
4 हिसाब मिलानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । विविध 11/17/2079 |
5 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। विविध 10/18/2079 |
6 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। विविध 5/22/2078 |
7 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। विविध 4/28/2078 |
8 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । विविध 4/18/2078 |
9 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। विविध 3/27/2078 |
10 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । विविध 3/7/2078 |
11 थप रकम माग सम्बन्धमा । विविध 3/1/2078 |
12 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । विविध 2/20/2078 |
13 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । विविध 12/24/2077 |
14 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। विविध 12/6/2077 |
15 सा. सु. भत्ता वितरण गर्नको लागि स्थानीय तह र बैंक विच हुने सम्झौता पत्रको नमुना (कार्यविधि २०७५ अनुरुप) विविध 6/11/2075 |
16 सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना विविध 6/11/2075 |
17 बैंक खाता मार्फत सा.सु. भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना विविध 9/18/2017 |