Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 दर्ता शिविर सम्बन्धी सूचना तथा संचार सामाग्रीहरु SSSPCR आयोजना 11/5/2077 |
2 ToR of Gap Analysis SSSPCR आयोजना 10/15/2077 |
3 TOR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 10/9/2077 |
4 TOR for Assistant Database Administrator SSSPCR आयोजना 10/9/2077 |
5 ToR for Communication Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077 |
6 ToR for M-E Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077 |
7 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) SSSPCR आयोजना 11/1/2076 |
8 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 10/27/2076 |
9 TOR for Financial Management Specialist SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
10 TOR for MIS Support/Training Staff SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
11 TOR for Project Admin Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
12 TOR for Senior Account Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
13 ToR for Support Staff SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
14 ToR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
15 Requst for EoI from Indivisual Consultants SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
16 Senior Procurement Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
17 Project FM Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
18 Program Officer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
19 Team Leader ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
20 System Analyst ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
21 Senior Database Administrator ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
22 Senior Developer/Programmer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
23 Communication Officer (Reporting/VER_SS) SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
24 जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 5/12/2073 |
25 Draft Report on Vulnerable Community Development Plan (VCDP) SSSPCR आयोजना 3/29/2073 |