Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
TOR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 10/9/2077
TOR for Assistant Database Administrator SSSPCR आयोजना 10/9/2077
ToR for Communication Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077
ToR for M-E Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) SSSPCR आयोजना 11/1/2076
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 10/27/2076
TOR for Financial Management Specialist SSSPCR आयोजना 5/18/2076
TOR for MIS Support/Training Staff SSSPCR आयोजना 5/18/2076
TOR for Project Admin Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076
TOR for Senior Account Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076
ToR for Support Staff SSSPCR आयोजना 5/7/2075
ToR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 5/7/2075
Requst for EoI from Indivisual Consultants SSSPCR आयोजना 5/7/2075
Senior Procurement Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074
Project FM Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074
Program Officer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074
Team Leader ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074
System Analyst ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074
Senior Database Administrator ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074
Senior Developer/Programmer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074
Communication Officer (Reporting/VER_SS) SSSPCR आयोजना 12/2/2074
जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 5/12/2073
Draft Report on Vulnerable Community Development Plan (VCDP) SSSPCR आयोजना 3/29/2073