Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को द्वित्तीय त्रैमासिक (कार्तिक-पौष) को प्रगति विवरण SSSPCR आयोजना 10/14/2080 |
2 व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दर्ता शिविरको कार्यक्षत्रगत शर्त (स्वीकृतः २०७७-०९-२९) SSSPCR आयोजना 10/9/2079 |
3 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | SSSPCR आयोजना 5/24/2079 |
4 EXPRESSION OF INTEREST (EOI) NP-DOCR-28414-CS- QCBS SSSPCR आयोजना 12/2/2078 |
5 दर्ता शिविर सम्बन्धी सूचना तथा संचार सामाग्रीहरु SSSPCR आयोजना 11/5/2077 |
6 ToR of Gap Analysis SSSPCR आयोजना 10/15/2077 |
7 TOR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 10/9/2077 |
8 TOR for Assistant Database Administrator SSSPCR आयोजना 10/9/2077 |
9 ToR for Communication Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077 |
10 ToR for M-E Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077 |
11 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) SSSPCR आयोजना 11/1/2076 |
12 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 10/27/2076 |
13 TOR for Financial Management Specialist SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
14 TOR for MIS Support/Training Staff SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
15 TOR for Project Admin Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
16 TOR for Senior Account Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
17 ToR for Support Staff SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
18 ToR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
19 Requst for EoI from Indivisual Consultants SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
20 Senior Procurement Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
21 Project FM Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
22 Program Officer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
23 Team Leader ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
24 System Analyst ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
25 Senior Database Administrator ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
26 Senior Developer/Programmer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
27 Communication Officer (Reporting/VER_SS) SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
28 जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 5/12/2073 |
29 Draft Report on Vulnerable Community Development Plan (VCDP) SSSPCR आयोजना 3/29/2073 |