Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को तेस्रो त्रैमासिक (माघ-चैत्र) को प्रगति विवरण प्रकाशन 1/13/2081 |
2 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को द्वित्तीय त्रैमासिक (कार्तिक-पौष) को प्रगति विवरण प्रकाशन 10/14/2080 |
3 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) प्रकाशन 9/15/2080 |
4 Time Extension to submit for Request for Exppressions of Interest (EOI ) for System Analyst. प्रकाशन 8/6/2080 |
5 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना । प्रकाशन 8/1/2080 |
6 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण देखि आश्विन) को प्रगति विवरण प्रकाशन 7/14/2080 |
7 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक (बैशाख - असार) को प्रगति विवरण प्रकाशन 4/15/2080 |
8 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९|८० को तेस्रो त्रैमासिक (माघ-चैत्र) को प्रगति विवरण प्रकाशन 1/14/2080 |
9 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९।८० को दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक - पौष) को प्रगति विवरण प्रकाशन 10/17/2079 |
10 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्‍चानल गर्ने सम्बन्धमा । प्रकाशन 10/6/2079 |
11 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) प्रकाशन 9/15/2079 |
12 Invitation for Bids For Supply and Delivery of Stationery and other goods प्रकाशन 5/9/2079 |
13 वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७/२०७८) प्रकाशन 3/16/2079 |
14 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण-आश्‍विन) प्रगति विवरण प्रकाशन 1/22/2079 |
15 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७८।७९ को दोश्रो त्रैमासिक (कार्तिक - पौष) प्रगति विवरण प्रकाशन 1/22/2079 |
16 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७८।७९ को तेश्रो त्रैमासिक (माघ - चैत्र) प्रगति विवरण प्रकाशन 1/22/2079 |
17 राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन इन्रोलमेन्ट(Enrollment) सम्बन्धी सूचना || प्रकाशन 12/28/2078 |
18 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७७।७८ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण-आश्‍विन) प्रगति विवरण प्रकाशन 7/22/2078 |
19 Procurement of Laptop Computers HD Projectors,Laser Printers,Heavy Duty Printer/Photocopier and UHD Display for PMU प्रकाशन 12/1/2077 |
20 Supply,Delivery and Installation of Furniture, Fixtures and Flooring in DoNIDCR Conference and training Hall प्रकाशन 12/1/2077 |
21 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रथम त्रैमासिक(२०७७ श्रावण देखि आश्विन मसान्त) स्वत प्रकाशन प्रकाशन 8/23/2077 |
22 बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६/७७ प्रकाशन 8/21/2077 |
23 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक तथा अन्तिम तीन महिनाको प्रगति विवरणको स्वत प्रकाशन प्रकाशन 4/19/2077 |
24 सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका प्रकाशन 4/19/2017 |