Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७२ प्रतिवेदन 8/10/2017 |
2 पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७०-२०७१ प्रतिवेदन 4/19/2017 |
3 पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ता) कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन २०६७–२०६९ प्रतिवेदन 4/19/2017 |