Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७/२०७८) प्रतिवेदन 3/16/2079 |
2 CRVS Survey Report 2073/74 प्रतिवेदन 3/18/2076 |
3 पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७२ प्रतिवेदन 8/10/2017 |
4 पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७०-२०७१ प्रतिवेदन 4/19/2017 |
5 पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ता) कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन २०६७–२०६९ प्रतिवेदन 4/19/2017 |