Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
CRVS Strategy-nep-en ऐन. नियम तथा नियमावली 9/26/2077
सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन सम्बन्धमा ऐन. नियम तथा नियमावली 8/28/2077
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ऐन. नियम तथा नियमावली 8/21/2077
बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ऐन. नियम तथा नियमावली 7/25/2077
जानकारी सम्बन्धमा । ऐन. नियम तथा नियमावली 4/5/2077
राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/6/2076
सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/6/2076
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका,२०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/21/2076
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076
बैंक सम्झौताको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/20/2076
सेवा इकाइका लागि जनशक्त्ति छनौट सम्बन्धि मुल्याङ्कनका मापदण्डहरु(एम.आई.एस.अपरेटर) ऐन. नियम तथा नियमावली 5/16/2076
सेवा इकाइका लागि जनशक्त्ति छनौट सम्बन्धि मुल्याङ्कनका मापदण्डहरु(फिल्ड सहायक) ऐन. नियम तथा नियमावली 5/16/2076
राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवेदन फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 5/11/2076
विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रणनीति, २०७४ (पहिलो संशोधन) ऐन. नियम तथा नियमावली 4/22/2076
सेवा इकाईको लागि जनशक्त्ति छनौट सम्बन्धी मापडण्ड, २०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 4/22/2076
व्यक्त्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा भएका निर्देशन तथा परिपत्रहरू ऐन. नियम तथा नियमावली 4/16/2076
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 9/23/2075
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 7/9/2075
जन्म दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
विवाह दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
बसाइँ सराई दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
अनाथ तथा जोखिमयुत्त बालबालकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कायक्रम (सालन कायवध) ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 3/4/2075
विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ ऐन. नियम तथा नियमावली 1/27/2075
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली र परिपत्रहरुको संग्रह ऐन. नियम तथा नियमावली 12/16/2074
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०६९ ऐन. नियम तथा नियमावली 1/15/2070
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०६५ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/4/2065
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०६३ ऐन. नियम तथा नियमावली 6/6/2063
जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/22/2017
जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/22/2017
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित) ऐन. नियम तथा नियमावली 7/16/2017