Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 NID Integration SoP ऐन. नियम तथा नियमावली 9/28/2079 |
2 राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/2/2077 |
3 CRVS Strategy-nep-en ऐन. नियम तथा नियमावली 9/26/2077 |
4 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवेदन फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 5/11/2076 |