Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन सम्बन्धमा ऐन. नियम तथा नियमावली 8/28/2077 |
2 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ऐन. नियम तथा नियमावली 8/21/2077 |
3 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ऐन. नियम तथा नियमावली 7/25/2077 |
4 जानकारी सम्बन्धमा । ऐन. नियम तथा नियमावली 4/5/2077 |
5 सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/6/2076 |
6 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका,२०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/21/2076 |
7 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076 |
8 बैंक सम्झौताको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076 |
9 विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रणनीति, २०७४ (पहिलो संशोधन) ऐन. नियम तथा नियमावली 4/22/2076 |
10 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 9/23/2075 |
11 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 7/9/2075 |
12 अनाथ तथा जोखिमयुत्त बालबालकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कायक्रम (सालन कायवध) ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 3/4/2075 |
13 विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ ऐन. नियम तथा नियमावली 1/27/2075 |
14 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०६९ ऐन. नियम तथा नियमावली 1/15/2070 |
15 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०६५ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/4/2065 |
16 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०६३ ऐन. नियम तथा नियमावली 6/6/2063 |
17 सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित) ऐन. नियम तथा नियमावली 7/16/2017 |