Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
निर्देशन सम्बन्धमा | निर्देशन 7/19/2077
बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 5/1/2077
लोपोन्मुख जातिको सा।सु भत्ता वितरण सम्बन्धमा निर्देशन 4/27/2077
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। निर्देशन 4/12/2077
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 3/18/2077
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 2/28/2077
जानकारी सम्बन्धमा निर्देशन 2/16/2077
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पद करारमा पदपुर्तिका लागि अनलाईन दरखास्त आव्हानको सुचना निर्देशन 5/17/2076
व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू भएको जिल्ला र मिति अंग्रेजी रुपान्तर सम्बन्धमा निर्देशन 3/13/2076
लेटरप्याड तथा छाप प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 11/23/2075
दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 8/11/2075
VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन 6/7/2075
घटना दर्ता क्रम संख्या बारेमा स्पष्ट गरिएको निर्देशन 1/2/2075
गाउंपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन निर्देशन 11/30/2073
२०७३/७४ को भत्ता वितरणको यथार्थ व्यहोरा बारे निर्देशन 10/10/2017
बसाई सराई सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 6/25/2017
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/25/2017
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/23/2017
पञ्जीकाधिकारी स्थाई हुनुपर्ने निर्देशन 5/28/2017
काउन्सलर आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धमा निर्देशन 5/17/2017
बसाईसराई दर्ता गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने निर्देशन 3/31/2017