Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू हुनु अगावै व्यक्तिगत घटना (जन्म) को प्रमाणिकरण सम्बन्धमा निर्देशन 2/16/2081 |
2 Biometric Scanner Device व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 2/6/2081 |
3 लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्दा राष्टि्य परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 8/18/2080 |
4 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 11/10/2079 |
5 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। निर्देशन 10/18/2079 |
6 व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न थप स्पष्टता सम्बन्धमा | निर्देशन 7/30/2079 |
7 व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धमा | निर्देशन 4/23/2079 |
8 पत्र प्रेषित गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 7/16/2078 |
9 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । निर्देशन 3/3/2078 |
10 निर्देशन सम्बन्धमा | निर्देशन 7/19/2077 |
11 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 5/1/2077 |
12 लोपोन्मुख जातिको सा।सु भत्ता वितरण सम्बन्धमा निर्देशन 4/27/2077 |
13 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। निर्देशन 4/12/2077 |
14 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 3/18/2077 |
15 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 2/28/2077 |
16 जानकारी सम्बन्धमा निर्देशन 2/16/2077 |
17 एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पद करारमा पदपुर्तिका लागि अनलाईन दरखास्त आव्हानको सुचना निर्देशन 5/17/2076 |
18 व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू भएको जिल्ला र मिति अंग्रेजी रुपान्तर सम्बन्धमा निर्देशन 3/13/2076 |
19 लेटरप्याड तथा छाप प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 11/23/2075 |
20 दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 8/11/2075 |
21 VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन 6/7/2075 |
22 घटना दर्ता क्रम संख्या बारेमा स्पष्ट गरिएको निर्देशन 1/2/2075 |
23 गाउंपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन निर्देशन 11/30/2073 |
24 २०७३/७४ को भत्ता वितरणको यथार्थ व्यहोरा बारे निर्देशन 10/10/2017 |
25 बसाई सराई सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 6/25/2017 |
26 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/25/2017 |
27 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/23/2017 |
28 पञ्जीकाधिकारी स्थाई हुनुपर्ने निर्देशन 5/28/2017 |
29 काउन्सलर आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धमा निर्देशन 5/17/2017 |
30 बसाईसराई दर्ता गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने निर्देशन 3/31/2017 |