Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । निर्देशन 3/3/2078 |
2 व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू भएको जिल्ला र मिति अंग्रेजी रुपान्तर सम्बन्धमा निर्देशन 3/13/2076 |
3 लेटरप्याड तथा छाप प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 11/23/2075 |
4 VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन 6/7/2075 |
5 घटना दर्ता क्रम संख्या बारेमा स्पष्ट गरिएको निर्देशन 1/2/2075 |
6 गाउंपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन निर्देशन 11/30/2073 |
7 २०७३/७४ को भत्ता वितरणको यथार्थ व्यहोरा बारे निर्देशन 10/10/2017 |
8 बसाई सराई सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 6/25/2017 |
9 पञ्जीकाधिकारी स्थाई हुनुपर्ने निर्देशन 5/28/2017 |
10 काउन्सलर आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धमा निर्देशन 5/17/2017 |
11 बसाईसराई दर्ता गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने निर्देशन 3/31/2017 |