Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 निर्देशन सम्बन्धमा | निर्देशन 7/19/2077 |
2 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 5/1/2077 |
3 लोपोन्मुख जातिको सा।सु भत्ता वितरण सम्बन्धमा निर्देशन 4/27/2077 |
4 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। निर्देशन 4/12/2077 |
5 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 3/18/2077 |
6 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 2/28/2077 |
7 जानकारी सम्बन्धमा निर्देशन 2/16/2077 |
8 दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 8/11/2075 |
9 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/25/2017 |
10 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/23/2017 |