FAQ : Panjikaran

  • उत्तर:

   प्रत्येक व्यक्तिको जन्म, मृत्यु विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँ सराइ लगायतका व्यक्तिगत घटना सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना वा घटना घटेको स्थानको वडा कार्यालयमा दर्ता गर्ने कार्य हो।


  • उत्तर:


   ·         व्यक्तिको पहिचानको कानूनी आधार भएकाले,  


   ·         सेवा प्राप्ती गर्ने कानूनी आधार भएकाले,


   ·         राज्यको नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमाकालागि तथ्यांक प्राप्त गर्ने आधार भएकाले ।     • उत्तर:


   जन्म दर्ता

   बाबु वा आमा

   निजहरुको अनुपस्थितीमा परिवारको अठार वर्ष पुगेको व्यक्ति

   मृत्यु दर्ता

   बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरी  र निजहरुको अनुपस्थितीमा परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति

   विवाह दर्ता

   पति पत्नी दुबै

   सम्बन्ध विच्छेद दर्ता

   सम्बन्ध विच्छेद भएका सम्बन्धित व्यक्ति मध्ये कुनै एक

   बसाइँ सराइ दर्ता

   परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति  • उत्तर:

   व्यक्तिगत घटना व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको वडा कार्यालय वा घटना घटेको स्थानको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निःशुल्क वा त्यसपछि बिलम्ब शूल्क तिरी दर्ता गराउन सकिन्छ।

   संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित सस्थाका वहालबाला कर्मचारीले बसाइँ सराइ बाहेक आफू सूचक भएर अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्ने भएमा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा कार्यालय रहेको स्थानको वडा कार्यालयमा पनि घटना दर्ता गर्न सकिन्छ।


  • उत्तर:

   जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लागु हुनु भन्दा अघि घटेका घटना दर्ता गर्न मिल्दैन। यस्ता घटनाको हकमा व्यक्तिले सम्बन्धित वडामा गई वडाध्यक्षबाट घटना प्रमाणित गराउन सक्दछन्। 


  • उत्तर:

   सबै प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सूचक आधिकारिक र जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले सूचकको स्पष्ट परिचय, उमेर र प्रमाणका रुपमा नागरिकता आवश्यक पर्छ।


  • उत्तर:

   व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख फेला नपरेको वा नष्ट भएको अवस्थामा सो घटना दर्ताको सूचना फाराम वा प्रमाणपत्र अन्यत्र कुनै निकायमा रहेमा सो को आधारमा अभिलेख खडा गरी प्रतिलिपि जारी गर्न सकिन्छ । वा सूचना फाराम, प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाण प्राप्त नभएमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको नयाँ सूचना फाराम भर्न लगाई सूचना फाराममा सूचकलाई सनाखत गर्न लगाई सो को आधारमा अभिलेख खडा गरी प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिन्छ।


  • उत्तर:

   सबै प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउँदा व्यक्तिलाई सूचना फाराम भर्न लगाउने, आवश्यक कागजपत्र माग गरी रुजु गर्ने, नियमानुसार घटना दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने तथा प्रमाणपत्र जारी गर्ने दायित्व स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयको हुन्छ।स्थानीय तहले घटना दर्ताको महत्व, प्रक्रिया र विलम्ब शुल्कबारे पनि नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्छ।


  • उत्तर:

   व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यक्ति वा सूचकले सूचना फाराममा दिईएको विवरण सही रुपमा भर्ने, आवश्यक कागजपत्र पेश गर्ने, ३५ दिनभित्रै घटना दर्ता गराउने  र प्राप्त प्रमाणपत्रमा भएका विवरण सही रुपमा जाँच गरेर मात्र प्रमाणपत्र बुझ्ने जस्ता कार्य व्यक्तिको कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछन्।


  • उत्तर:

   कुनै पनि व्यक्तिले झुट्टा विवरण पेश गरी दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको पाईएमा वा प्रमाणित भएमा ऐनको  दफा ४१ बमोजिम सजाय हुन्छ ।  


  • उत्तर:

   नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकले नेपालमा घटेका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु परेमा राहदानी वा राष्ट्रियता खुल्ने कागजात लगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि आवश्यक अन्य कागज सहित आफू बसोबास गरेको स्थानमा घटना दर्ता गर्न सक्छन् । नेपालमा कुटनीतिक नियोग भएका मुलुकको नागरिक भए त्यस्तो नियोगको सिफारिस समेत आवश्यक पर्दछ ।    


  • उत्तर:

   कुनै व्यक्तिको घटना दर्ता गर्दा पात्रोमा सो महिनामा नभएको दिन राखि घटना दर्ता भएको छ भने उक्त महिनाको अन्तिम दिन राखि प्रतिलिपि जारी गर्न सकिन्छ ।


  • उत्तर:

   v  आमा वा बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,


   v  सूचकको नागरकिता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,


   v  स्वास्थ्य संस्था / अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त संस्थाबाट जारी जन्म प्रतिवेदन


   v  घरमा जन्म भएको हकमा खोप कार्ड


   v  बाबु बेपत्ता वा ठेगान थाहा नभएको भए सो सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन


   v  थप बुझ्नु परेमा वडा सर्जिमिन मुचुल्का वा प्रहरी प्रतिवेदन ।


  • उत्तर:

   बालबालिकाको जन्म दर्तामा बुबा आमाको विवाह दर्ता अनिवार्य छैन ।


  • उत्तर:

   बदर योग्य र स्वतः बदर हुने विवाहको परिणामबाट बच्चा जन्मिसकेको अवस्थामा आमा बाबु दुवैको उपस्थितिमा आधिकारीक सूचकको सूचना अनुसार जन्म दर्ता गराउन सकिन्छ।


  • उत्तर:

   एकल महिलाबाट जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नलागेको बच्चाको जन्म दर्ता गर्दा बच्चा जन्मको बखत कायम रहेको आमाको थर र स्थायी ठेगाना राखी जन्म दर्ता गर्न सकिन्छ ।


  • उत्तर:

   विवाह अघि बच्चा जन्मिएको एकल महिलाले विवाह गरी बच्चा आमासंगै बसेको अबस्थामा आमाकै ठेगाना राख्ने र बच्चा मावलिमा नै छ भने मावलिको ठेगाना राखि बच्चाको जन्म दर्ता गर्न सकिन्छ ।


  • उत्तर:

   बच्चाको बाबुको ठेगान पत्ता नलागेमा सो सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा जन्म दर्ता गराउन सकिन्छ।